Общи условия за ползване на сайта и Декларация за поверителност

/Считано от 25.05.2018г. започва да се прилага Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27.04.2016г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR)./

С приемането на общите условия на сайта, Вие давате своето съгласие, предоставените от Вас лични данни да бъдат използвани и обработвани съгласно приложения ТЕКСТ - ОТВОРИ  ЛИНКА!

  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите си посредством www.ddd007.eu. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "ПЛАЩАНЕ”, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

   2. Идентифициране на потребителите с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.ddd007.eu, съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация.

 3.Продуктите, които се намират на интернет страницата www.ddd007.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

    4. След кликане на бутона „ПЛАЩАНЕ”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количкатa. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

   5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ  уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

   6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

  7. Минималната стойност на една поръчка трябва да е минимум 15 лева, като могат да се поръчат различни продукти или няколко броя от един продукт. Поръчки под тази стойност не се изпълняват. 

    

        II. ДОСТАВКА

 

   7.  Потребителят носи изцяло риска от повреждане или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. ТЪРГОВЕЦ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

   8.  Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

   8а.  При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи.  За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

   8б. Когато доставената стока  явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него заявка за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

  ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

   Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на сключване на договора или датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид и при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите, като заплаща транспортните разходи за доставката и връщането и. Не се допуска връщането на препарати и медикаменти съгласно чл.57,т.4 от Закона за защита на потребителите.

 

   ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

Бланка за Рекламация / Връщане на стока можете да изтеглите ТУК  във формат .docx

        IV. ЦЕНИ

   9. Цените, посочени на сайта са крайни и не включват транспортиране. Транспорта се заплаща съгласно тарифата на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Клиентите на www.ddd007.eu ползват отстъпка от стандартната цена на доставката.

        V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

   10. Потребителят/клиентът/ има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки в Интернет магазина .

 

   11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

   12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

   13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата / www.ddd007.eu /.

   14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.ddd007.eu услуги;

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•    да не извършва злоумишлени действия;

•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

   14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

      VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

   15. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

   16. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на / www.ddd007.eu /. 

   17. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез  www.ddd007.eu.

   17а. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

   18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.  Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .  Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

   19.  ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

   20.  Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес  ddd007org@gmail.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

   21. ТЪРГОВЕЦЪТ   не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 

 

   22. ТЪРГОВЕЦЪТ   има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies).  Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

      VII. Лични данни

   23. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите потребители конфиденциалността  на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.  ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.  При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ   може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

   23а. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

     VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

   24 .Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях.  В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

     IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

   25. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет www.ddd007.eu на своя компютър.

   26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

   27. Под "Интернет магазина" се разбира www.ddd007.eu

   28. Под "Търговец" се разбира собственикът на сайта www.ddd007.eu  - "ДДД 007" ЕООД